Sản phẩm bao gồm 4 màu
Màu Đỏ
Màu Vàng
Màu Xanh
Màu Đen