Sản phẩm có 3 màu: Màu Xanh Đen, Màu Trắng Và Màu đen